[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 85 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


link banner
e-Learning

ดูผลการเรียนออนไลน์

ค้นหาจาก google
ตารางสอนออนไลน์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานงบประมาณ

  1. งบอนุมัติจัดสรร 1/2562
  2. งบอนุมัติจัดสรร 2/2562


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางนวลนิช ดีไสว
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 430    จำนวนการดาวน์โหลด : 699 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently
เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นางนวลนิช ดีไสว
ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2550


การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently เพื่อหาประสิทธิผลความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง-คลาภิเษก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความยากง่าย การหาค่าอำนาจจำแนก การหาค่าดัชนีประสิทธิผล การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ และการหาค่าความเชื่อมั่น

ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ84.70 / 88.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.80 โดยมีค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยต่อคน เท่ากับ 12.45 คะแนน และมีค่าคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยต่อคน เท่ากับ 26.48 คะแนน และจากการทดสอบทางสถิติพบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจากการสอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ชุด Listen and Speak Fluently ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนยังรู้สึกพึงพอใจมากที่สุดที่ตนเองได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 31/ส.ค./2563
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 29/ส.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 29/ส.ค./2562
      ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E รายวิชาเคมี 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 29/ส.ค./2562
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยสร้างสรรค์ฟ้อนนารีศรีไทหล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28/ส.ค./2562