ร่างกำหนดการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  to  be  number  one ของจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์